Przejdź do treści


Przedszkole Miejskie Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie jest jednostką organizacyjną Miasta Białogardu i działa w formie jednostki budżetowej.

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
  3. Uchwały Nr LXII/418/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia miejskiego zakładu budżetowego-Przedszkole Miejskie Nr 3 " Niezapominajka" w Białogardzie w miejską jednostkę budżetową.
  4. Statutu.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Białogard.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Światy.