Przejdź do treści


Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania oraz sposób ich realizacji zawarte są w statucie przedszkola.

Szczegółową organizacje pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.