Przejdź do treści

Jesteśmy po to, żeby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać, kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Wizja przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do  Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.).

  • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA
    Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki oraz nowe meble zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Sprzęt ogrodowy dostosowany jest do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
  • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY
    Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki badają tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udzielają pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Okres zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.
Nasze zasady są następujące:
  • pragniemy, aby nasze przedszkole było przedszkolem rodzinnym, otwartym na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska,
  • organizujemy aktywność dzieci, indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potencjału i możliwości dziecka, również z dzieckiem niepełnosprawnym, aby wyrównać szanse edukacyjne,
  • wspieramy dziecko umożliwiając mu nabywanie kompetencji społecznych,
  • integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość  o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawania w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, dbać i szanować, a także korzystać z jej zasobów  dla własnego zdrowia i zaspokajania potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach, które obejmują dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Nauczyciele kształtują tożsamość narodową i regionalną dzieci, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami   i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.