Przejdź do treści

Przedszkole Miejskie nr 3 „Niezapominajka” w Białogardzie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej. Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Miasta Białogard.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Białogardu nieposiadającą osobowości prawnej.

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:3.038.848,71
   I. Rzeczowe aktywa trwałe:
      Budynki i budowle:2.639.613,62
      Obiekty inżynierii lądowej:266.194,85
      Urządzenia i maszyny:24,877,91
      Środki transportu:40.748,00
      Inne środki trwałe:67.414,33
AKTYWA OBROTOWE:36.552,76
   I. Zapasy:4.825,43 (magazyn żywieniowy)
      Materiały:2.011,83 (magazyn chemiczny)
   II. Należności krótkoterminowe:5.055,86
   III. Środki pieniężne:
      Środki pieniężne w banku:24.659,64 ZFŚS
SUMA AKTYWÓW:3.075.401