Przejdź do treści

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci reguluje Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć i warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Białogard.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  1. Bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego w godzinach od 800 do 1300.
  2. Realizację odpłatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wykraczających poza czas, o którym mowa w pkt. 1, w godzinach od 600 do 800 oraz od 1300 do 1630.
  3. Odpłatnego wyżywienia.

Szczegółowe informacje o sposobie naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu znajdują się w umowie cywilno-prawnej zawieranej przez dyrektora z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.